Uwaga rodzice! Rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich

W poniedziałek tj. 1 czerwca rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szk. 2020/21. To szansa dla tych osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce w pierwszym naborze. Podczas rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Mogą w niej wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Mielcu.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu.

1 czerwca

 

5 czerwca

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

8 czerwca

 

12 czerwca

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

15 czerwca

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

16 czerwca

18 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

19 czerwca

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

 

od 20 czerwca

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca). Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego i dopiero od tego momentu można posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

Szybko i bez zbędnych formalności można też założyć profil zaufany przez konto bankowe. Wystarczy, zalogować się do swojej bankowości internetowej i wejść w zakładkę „e-Urząd”. Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

2.  Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3.  Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4.  Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6.   Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Wolne miejsca:

 

Placówka

 

Oddział

Liczba wolnych miejsc

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

1

 

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mielcu

Odział przedszkolny ogólnodostępny - 5 godzinny "Rzochów"- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

            7

 

 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu

 

Oddział przedszkolny 10 godzinny - integracyjny, część ogólnodostępna (dla dzieci bez orzeczenia)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

5

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki

2

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

1

 Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki-Czterolatki

2

 Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mielcu

 

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

            5

 Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

2

 

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

2

 Przedszkole Miejskie Nr 16 im. „Jasia i     Małgosi” w Mielcu

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)-Trzylatki-Czterolatki-Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

1

 

Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu

 

 

 

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

4

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki - Czterolatki

 

5

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 5 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

14

                                                    

                                                                                   Koordynator ds. przedszkoli

                                                                                                                      UM w Mielcu

                                                                                                                   Barbara Grzech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

Poniżej znajduje się lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do Przedszkola Miejskiego Nr 9 im. "Baśniowej Krainy" w Mielcu

 

 

LISTA PRZYJĘTYCH

 

LISTA NIEPRZYJĘTYCH

 

Przyjętym gratulujemy!

Będzie nam bardzo przyjemnie powitać Was we wrześniu.

Rodzice Maluszków zostaną wcześniej telefonicznie poinformowani

o planowanych zajęciach adaptacyjnych (koniec sierpnia).

 

Rodzice kandydatów nieprzyjętych

mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,

które dysponują jeszcze miejscami.

Terminy składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej: 1-6 czerwca 2020r.

 


 

 

 

 

UWAGA!

 

Poniżej znajduje się lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola.

 

ZAKWALIFIKOWANI

 

NIEZAKWALIFIKOWANI

 

Informacja o wynikach rekrutacji jest również dostępna na koncie eurzad.um.mielec.pl.

Jeśli rodzic/opiekun prawny podał adres mailowy podczas rejestracji wniosku, informacja o wynikach naboru zostanie

również przesłana na jego skrzynkę mailową.

 

Uwaga!


W terminie 
od 2 kwietnia 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola,

do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Wolę przyjęcia, należy potwierdzić logując się na konto na stronie eurzad.um.mielec.pl

 

Niepotwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

 

{/AF} 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 2 MARCA 2020

 

ZARZĄDZENIE NR 480/2020 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 10 stycznia 2020 r.

określa następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec:

Terminy:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 2–13 marca 2020 r.

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 16–31 marca

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola  2–7 kwietnia 2020r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

 

W rekrutacji uzupełniającej (w przypadku, gdy przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami):

1. Składanie wniosków: 1-5 czerwca 2020 r.

 

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów 8-12 czerwca 2020 r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola  16-18 czerwca 2020r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

 

UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 30 stycznia 2019 r.

określa kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

1. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły - 30 pkt. (należy załączyć kserokopie pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego) 

2. Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły – 15 pkt.

(należy załączyć kserokopie pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego) 

3. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko  pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą25 pkt. (należy załączyć zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG - wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

4. Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - 12 pkt. (należy załączyć zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG - wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

5. Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja) - 20 pkt. (należy załączyć oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium)

6. Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja) – 10 pkt. (należy załączyć zaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające spełnianie kryterium)

 

Pod pojęciem „opiekun prawny” rozumie się przysposabiającego, opiekuna wyznaczonego przez sąd lub osobę pełniącą funkcję rodziny zastępczej.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się

przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

 

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca), a także w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator. Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego i dopiero od tego momentu można posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

 

Szybko i bez zbędnych formalności można też założyć profil zaufany przez konto bankowe. Wystarczy, zalogować się do swojej bankowości internetowej i wejść w zakładkę „e-Urząd”. Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

 

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

 

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

 

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

 

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczeń nie trzeba drukować. Wygeneruje je system. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

 

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

7.  Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

 

{/AF} 

 

 

Uwaga rodzice! Rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W poniedziałek tj. 27 maja rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szk. 2019/20. To szansa dla tych osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce w pierwszym naborze. Podczas rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Mogą w niej wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Mielcu.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

27-31 maja

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

3-7 czerwca

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 czerwca

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola

11-13 czerwca

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 czerwca

do godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca), a także w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator. Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego i dopiero od tego momentu można posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

Szybko i bez zbędnych formalności można też założyć profil zaufany przez konto bankowe. Wystarczy, zalogować się do swojej bankowości internetowej i wejść w zakładkę „e-Urząd”. Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczeń nie trzeba drukować. Wygeneruje je system. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7.  Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Wolne miejsca:

Placówka

Oddział

Liczba wolnych miejsc

Przedszkole Miejskie Nr 2

w Mielcu

Odział przedszkolny ogólnodostępny - 5 godzinny "Rzochów"- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

9

Przedszkole Miejskie Nr 3

w Mielcu

 

Oddział przedszkolny - 10 godzinny ogólnodostępny oraz część integracyjna część ogólnodostępna (dla dzieci bez orzeczenia)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

1

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki - Czterolatki- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

1

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

2

Przedszkole Miejskie Nr 4

w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

4

Przedszkole Miejskie Nr 8

w Mielcu

 

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

11

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 5 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

3

Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu

 

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki- Pięciolatki

2

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

3

Przedszkole Miejskie Nr 13

w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki

2

Przedszkole Miejskie Nr 16 im. „Jasia i Małgosi”

w Mielcu

 

 

Oddział przedszkolny - 10 godzinny ogólnodostępny oraz część integracyjna część ogólnodostępna (dla dzieci bez orzeczenia)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

8

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki- Pięciolatki

1

Przedszkole Miejskie Nr 20

z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia”

w Mielcu

 

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

2

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 5 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

14

 

                                                                      

                                                                        Koordynator ds. przedszkoli UM w Mielcu

 

                                                                                              Barbara Grzech

 

 

 

 

Uwaga rodzice!!!

 

15 kwietnia 2019 r. udostępnione zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych biorących udział w rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/20. Informacje o wynikach kwalifikacji dostaną Państwo na podanego we wniosku maila. Będą one też dostępne na Państwa koncie na platformie Moje Miasto oraz w Przedszkolach Miejskich.

 

W dniach  16–19 kwietnia 2019 r. należy potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 Potwierdzenie woli będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

 

 

Po wejściu na stronę należy:

 

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub standardowego logowania (należy zalogować się w taki sam sposób, w jaki logowaliście się Państwo przy rekrutacji tj. rejestrując wniosek).

 

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Przejdź do wniosku – Przejdź do podglądu podania – Potwierdzenie woli przyjęcia – Potwierdź wolę zapisu w placówce.

 

 

 

 

 

 

 Elektroniczny system wspomagający

proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

 

na rok szkolny 2019/20

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610 ze zm.).  

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

18–31 marca 2019 r.

27-31 maja 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

1–12 kwietnia 2019 r.

3-7 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

10 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola 

16–19 kwietnia 2019 r.

11-13 czerwca 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2019 r.

do godz. 13.00

14 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00.

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

  

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca), a także w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator. Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.                                                                                  

 

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3. Zalogować się do modułu Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7.  Potwierdz elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

1. Informacje ogólne

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział zamieszkałe w Mielcu:

- trzyletnie (urodzone w 2016 r.),

- czteroletnie (urodzone w 2015 r.) ,

- pięcioletnie (urodzone w 2014 r.),

(Dzieci pięcioletnie, czteroletnie oraz trzyletnie mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Prezydent wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.)

- sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) 

(Dzieci te są obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.)

oraz

- z odroczonym  obowiązkiem  szkolnym, które  kontynuują  przygotowanie  przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

             

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Mielcem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowała wolnymi miejscami.

             

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym (2018/19)

Od 07.03.2019 r. do 15.03.2019 r. do godz. 12.00 rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, a chcą aby ich dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w danej placówce, muszą złożyć przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową: https://eurzad.um.mielec.pl deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  roku szkolnym 2019/20.

 

3. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

               Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Prowadzone jest na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  

              Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Prezydent Miasta:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

- może  zlecić  przeprowadzenie  wywiadu,  aby  zweryfikować  oświadczenie   o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie   z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.).

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent Miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

              Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,

  • dziecko z niepełnosprawnością,

  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,

  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,

  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod  uwagę  kryteria  określone  w  uchwale  nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 stycznia 2019 r., tzw. kryteria samorządowe.

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

30 pkt

Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego

2.

Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

15 pkt

Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego 

3.

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko  pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

25 pkt


Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

4.

Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

12 pkt

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

5.

Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)

20 pkt

Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium

6.

Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)

10 pkt

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające spełnianie kryterium

 

              Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  w  formie  listy  dzieci   zakwalifikowanych   i   niezakwalifikowanych do przyjęcia.

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają w systemie informatycznym wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

              Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  dziecka  do  przedszkola w terminie 7 dni  od  dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 - wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

4. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Rodzic dziecka z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanym  ze względu na niepełnosprawność układając listę wybranych przedszkoli, do których chciałby zapisać dziecko, wskazuje w zależności od preferencji:

- w pierwszej  kolejności  oddziały  integracyjne  dla  dzieci  z  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

- w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej.


- Zarządzenie Prezydenta Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu (kryteria samorządowe) 

DSC_0001.JPG
 

- Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu (kryteria samorządowe) 

 

 

 

 

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

(przeprowadzanego w systemie elektronicznym)

wymagane będzie założenie przez rodziców

zapisujących nowe dzieci

oraz rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne

profilu zaufanego e-PUAP.

Profil będzie można potwierdzić w ZUS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Miasta lub przez konto bankowe (wybrane banki).

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dzięki elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) coraz więcej spraw urzędowych można załatwić nie wychodząc z domu. W najbliższych dniach pakiet tych usług zostanie rozszerzony o system elektronicznej rekrutacji do publicznych szkół,  przedszkoli i żłobków na terenie miasta Mielca.

Co ważne, w odniesieniu do szkół i przedszkoli będzie to jedyny sposób na  zapisanie dziecka do wybranej placówki, gdyż dotychczasowe formularze papierowe zostały wycofane. 

Warunkiem korzystania z ePUAP-u jest posiadanie profilu zaufanego. Jest to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Profil zaufany w komunikacji elektronicznej ma takie samo zastosowanie jak odręczny podpis w dokumentach składanych w sposób tradycyjny. Obie metody potwierdzają tożsamość osoby składającej dokument.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Od stycznia 2016 roku tę czynność można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca), a także w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator. Uwierzytelnienie profilu polega na udokumentowaniu przed urzędnikiem swoich danych osobowych, który porównywane są z danymi wprowadzonymi do systemu.

Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym. Logując się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:

-Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — na przykład złożysz tu wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz urodzenie dziecka, złożysz odwołanie od decyzji administracyjnej,

 -Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) — na przykład możesz tu umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS,

-Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) — na przykład możesz tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce.

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu, korzystając z posiadanego konta bankowego. Nasze dane osobowe w banku są wiarygodne, gdyż zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta. Dlatego nie musimy już potwierdzać ich osobiście w urzędzie. Więcej na ten temat: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet